Места за разхождане на домашни животни

    

Основни изисквания за отпадъците към търговските обекти

С влизане в сила на новия Закон за управление на отпадъците (ЗУО) от 13.07.2012 г. се въвежда ново изискване за разделно събиране на образуваните отпадъци от всички търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на страната. Това изискване влиза в сила от 01.01.2013 г.

Съгласно новото изискване разделно трябва да се събират всички отпадъци от:

  • Хартия и картон
  • Стъкло
  • Пластмаса
  • Метали