ГРАФИК НА ДЕЖУРНИТЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В СО – РАЙОН "ИЗГРЕВ" ЗА ЛЕТНИЯ ПЕРИОД - 2018 ГОДИНА