Обяви за работа

Обявяване на конкурс за длъжността "Секретар на МКБППМН"
Обява за конкурс за длъжността "Началник отдел" на отдел "Инфраструктура и устройство на територията"
Обява за конкурс за длъжността "Началник отдел" на отдел "Гражданска регистрация и административнo обслужване"
Обява за конкурс за длъжността „Началник отдел“ на отдел „ФСО“
ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД
КОНКУРС ЗА "СЕКРЕТАР НА МКБППМН"
Обява за конкурс за длъжността "Секретар на МКБППМН"-ПРЕКРАТЕН
Обява за конкурс за длъжността "Главен юрисконсулт" в отдел ПНАИОЧР на СО -район "Изгрев"
ОБЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЕКРЕТАР" НА РАЙОН - "ИЗГРЕВ"
СО - РАЙОН "ИЗГРЕВ", ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ „ПРАВНО-НОРМАТИВНО, АДМИНИСТРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”