Профил на купувача

Доставка на специализирани превозни средства, адаптирани за хора с увреждания
Конструктивно укрепване, ремонтно-възстановителни работи и топлинно и хидроизлоиране на покрив на 11 ОУ, 105 СОУ и 34 ОДЗ
Доставка на специализирани превозни средства, адаптирани за хора с увреждания - прекратена
Извършване на ремонт и възстановяване в експлоатационно състояние на оградата на 105 СОУ „Атанас Далчев“
Извършване на СМР на ЦДГ 165 "Латинка"
Извършване на СМР на ОДЗ № 49 „Радост“ - Топлоизолиране на външни стени
Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за общинските детски и учебни заведения на територията на район "Изгрев"
Организиране и провеждане на обучения на служителите от СО- район "Изгрев"
"Осигуряване на информация и публичност по проект "Усъвършенстване на уменията и компетенциите на служителите в Столична община – район "Изгрев"
Вътрешни правила