Профил на купувача

Доставка на хигиенни материали за общинските детски заведения на територията на СО - Район "ИЗГРЕВ"
Доставка и монтаж на 30 бр. пилона за знамена на страните членки на Европейския съюз на бул. "Цариградско шосе" при "Площад на авиацията"
Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на Столична община - район "Изгрев".
Инженеринг - проектиране и СМР на сграда с административен адрес гр.София, район "ИЗГРЕВ" ул.Чехов №16
Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на Столична община, район „Изгрев“, по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 - С
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район "Изгрев", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособен
Реконструкция на детска площадка - "Парк при КАТ"
Хидро / топло изолационни работи по покрив на обект 119 СУ Академик Михаил Арнаудов - основна сграда бл. А и Б топла връзка и салон
Процедура на договаряне без предварително обявление
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район "Изгрев", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени