Профил на купувача

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Изток", ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 22, блок 154 А“
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Дианабад", блок 32, вход В и вход Г“
Изготвяне на инвестиционен работен проект за пристройка за 4 яслени и 2 градински групи към Детска градина № 30 „Радецки“
Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на Столична община - район „Изгрев“
„Ремонтно-възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на район „Изгрев” - Столична община” за 2019 г.
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детска градина № 30 „Радецки“, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26, район „Изгрев“, Столична община по обособени позиции:
„Избор на изпълнител за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, топлоизолиране на външни стени и подмяна на дограма на корпус „А“ на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“, сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Латинка“ № 11, райо
„Избор на изпълнител за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, външна топлоизолация по ограждащи стени блок „А“ в Детска градина № 165 „Латинка“, сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Чарлз Дарвин“ № 19, район „Изгрев“, Стол
„Дейности по поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движението на територията на Столична община – район „Изгрев“ през 2019 г.“
ИНЖEНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ЗОНА Б - ДЕТСКА ПЛОЩАДКА – II ЕТАП И ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗОНА В – СМЕСЕНА ЗОНА)“- ЧЕТВЪРТА ПРОЦЕДУРА