Профил на купувача

ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЛЕД 13.06.2020 г.
„Внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на централна сграда на ДГ № 29 "Слънце"“
„Поддържане на зелени площи и междублокови пространства и изпълнение на благоустройствени дейности на територията на Столична община - район „Изгрев“ през 2020 г.“
„Дейности по поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движението на територията на Столична община – район „Изгрев“ през 2020 г.“
„Изготвяне на инвестиционен работен проект за пристройка за 4 яслени и 2 градински групи към Детска градина № 30 „Радецки“, находяща се в УПИ I - частна общинска собственост, за ОО, кв. 15, м. „Дианабад“, сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Д
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Дианабад", блок 32, вход В и вход Г“
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Изгрев", ул. "Тодор Стоянов" № 7
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Изгрев", ул. „Райко Алексиев“ № 5, вх. А и вх. Б
Строително-монтажни дейности за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Изгрев", ул. "Тодор Стоянов" № 7
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Изток", ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 22, блок 154 А“