Профил на купувача

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Дианабад", блок 32, вход В и вход Г“
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Изгрев", ул. "Тодор Стоянов" № 7
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Изгрев", ул. „Райко Алексиев“ № 5, вх. А и вх. Б
Строително-монтажни дейности за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Изгрев", ул. "Тодор Стоянов" № 7
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Изток", ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 22, блок 154 А“
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Дианабад", блок 32, вход В и вход Г“
Изготвяне на инвестиционен работен проект за пристройка за 4 яслени и 2 градински групи към Детска градина № 30 „Радецки“
Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на Столична община - район „Изгрев“
„Ремонтно-възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на район „Изгрев” - Столична община” за 2019 г.
„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детска градина № 30 „Радецки“, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26, район „Изгрев“, Столична община по обособени позиции: