Административни услуги

Отдел "Управление на общинска собственост и жилищен фонд" и отдел "Регистрация и контрол на търговската дейност"

Управление на общинската собственост и жилищен фонд

 

Столична община - извършвани административни услуги
Район "Изгрев"
                       
ДЕЙСТВИЕ
(вписване на
нова,
промяна,
заличаване,
без промяна)

 

НАИМЕНОВАНИЕ
НА УСЛУГАТА

 

СТРУКТУРА, КОЯТО
ИЗВЪРШВА УСЛУГАТА

 

ДОКУМЕНТИ,
НЕОБХОДИМИ ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА
УСЛУГАТА
(заявление,документ
за самоличност,
документ за платена
такса,друг (какъв?)

 

ДОКУМЕНТ
ОТ
ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА
УСЛУГАТА
(удостоверение,
разрешително,
лиценз,друг
(какъв?))

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
УСЛУГАТА
(в дни / веднага)

 

ТАКСА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
УСЛУГАТА
(лева)

 

наименование адрес обикно-
вена
бърза
експрес-
на
обикно-
вена
бърза
експрес-
на
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 1 Издаване на настанителна заповед УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
документ за платена
такса
заповед       10,00    
 2 Извършване на проверка и
заверка на заявление-
декларация за признаване на собственост по
обстоятелствена проверка
за имоти
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
1. Молби-декларации - 4 бр., попълнени от ПАМДТ Изгрев
2. Копие от документи идентифициращи имота (стари
нотариални актове, делбени протоколи, скици,
удостоворения за идентичност на имота и др.)
3. Удостоворение за наследници
4. Строителни книжа
5. Документ за платена такса
заверка на
молбата-
декларация
7 дни и
30 дни
допъл-
нително
    20,00    
 3 Издаване на заверено
копие от договор за
покупко-продажба на
жилища
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
1. Заявление
2. Удостоверение за
наследници
3. Пълномощно (ако е
необходимо)
заверено
копие
7 4 2 10,00 15,00 20,00
 4 Издаване на заверено копие
от акт за общинска
собственост и
други документи
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
1. Заявление
2. Документ, доказващ отношение
към исканата справка
3. Документ за платена такса
заверено
копие
7 4 2 7,50 11,25 15,00
 5 Заверка на копие от
документ формат А4
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
1. Заявление
2. Документ за платена такса
заверено
копие
7 4 2 0,50 0,75 1,00
 6 Двустранно заверено
копие от документ
формат А4
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
1. Заявление
2. Документ за платена такса
двустранно
заверено
копие
7 4 2 1,00 1,50 2,00
 7 Копие от документ на
формат А4
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
1. Заявление
2. Документ за платена такса
копие от
документ
7 4 2 0,09 0,14 0,18
 8 Двустранно
копие от документ на
формат А4
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
1. Заявление
2. Документ за платена такса
двустранно

копие

7 4 2 0,15 0,23 0,30
 9 Удостоверие за
идентичност на
адрес
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
1. Заявление
2. Документ за собственост
3. Документ за платена такса
удостоверение 7 4 2 3,50 5,25 7,00
10
Издаване на
удостоверения за
деактуване на
общински имоти,
възстановени по
реституционните
закони
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
1. Заявление
2. Заповед за деактуване
3. Документ, доказващ отношение
към исканата справка
4. Скица на имота
5. Документ за собственост
6. Документ за платена такса
удостоверение 7 4 2 15,00 22,50 30,00
 11 Издаване на
удостоверения
свързани с недвижими
имоти за съдилища,
нотариуси, област
София, СОАП,
общински фирми,
юридически и
физически лица
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
1. Заявление
2. Документ, доказващ отношение към
исканата справка
3. Скица на имота
4. Документ за платена такса

 

удостоверение 7 4 2 15,00 22,50 30,00
 12 Удостовериние за отписване на имоти
от актовите книги на
районната администрация
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
1. Заявление
2. Заповед за отписване
3. Документ, доказващ отношение
към исканата справка
4. Документ за платена такса
удостоверение 7 4 2 15,00 22,50 30,00
 13 Извършване на
писмени справки и
издаване на
удостоверения
относно
реституционни
претенции
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
1. Заявление
2. Документ, доказващ отношение
към исканата справка
3. Документ за платена такса

 

справка
удостоверение

 

7 4   20,00 30,00  
 14 извършване на писмени
справки относно
разпределение на
идеални части от
общите части на
сгради в режим на
етажна собственост
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
1. Заявление
2. Документ, доказващ отношение
към исканата справка
3. Документ за платена такса

 

справка 7 4 2 15,00 22,50 30,00
 15 Извършване на писмени
справки относно
собствеността и
издаване на удостовереия
за технически
характеристики на
жилищни, нежилищни
имоти и терени и
техните граници
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
1. Заявление
2. Документ, доказващ отношение
към исканата справка
3. Документ за платена такса

 

справка 7 4 2 15,00 22,50 30,00
16
Извършване на писмени
справки по досиетата
на актове за общинска
собственост
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
1. Заявление
2. Документ за платена такса
справка 7 4 2 15,00 22,50 30,00
17
Извършване на писмени
справки за извършени
сделки с имоти
общинска
собственост
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
1. Заявление
2. Документ, доказващ отношение
към исканата справка
3. Документ за платена такса

 

справка 7 4 2 15,00 22,50 30,00
18
Консултиране, изготвяне
на становища и
издаване на служебни
бележки, удостоверения
или др. документи
по искания на фирми,
адвокати, брокери и
професионално
заинтересовани лица
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
1. Заявление
2. Документ за платена такса

 

според исканата
услуга
7 4 2 50,00 75,00 100,00
19
Процедура по
първоначално
картотекиране за
настаняване в
общинско жилище

 

УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
1. Заявление по образец
2. Декларация за семейно и имотно състояние
3. Удостоверение от Адресна служба на СДВР
4. Копие от договор за свободен наем (ако живее при такива условия)
5. Удостоверение от службата по вписванията за извършени сделки с имоти
в София, а принеобходимост и от други населени места (по месторождение)
7. Служебна бележка за годишен доход
8. Удостоверение за ТЕЛК ако има
9.П|ри наличие на други доходи - копие от подадената данъчна декларация
10 Документ за застрахователна стойност на МПС от лицензиран оценител (ако има)
11. Документ за платена такса
решение на
комисията
по чл.10
от НРУУРОЖТСО
60     20,00    
 20 1. Продажба на
общински жилища
2. На лихвоспестителите
се провата от СО
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
1. Заявление по образец
2. Декларация за семейно и имотно
състояние
3. Копие от настанителна заповед
заповед
договор
           
21
Изготвяне на цени
на апартаменти след
решение на СОС за
едностайни, двустайни
тристайни и
четиристайни и др.
апартаменти
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
1. Документ за платена такса техническа
документация
оценителен
протокол
7     50 лв. или
75 лв.
   
 22 За продажба на ателиета
и гаражи на настанеи в
тях граждани по
административен ред
продажбата се
извършва от СО
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
1. Заявление по образец
2. Копие от настанителна заповед
преписката се
изпраща се в СО
           
 23 Окомплектоване на
заявления за продажба,
замяна, прекратяване на
съсобственост, делба,
учредяване на ограничени
вещни права върху имоти
общинска собственост
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
1. Заявление
2. Документ за собственост
3. Скица на имота
4. Удостоверение за наследници
5. Пълномощно
        30,00    
 24 Издаване заверени копия
от документи
(настанителна
заповед, наемен
договор, решение
на комисията по
чл.10 от НРУУРОЖТСО)
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
1. Документ за платена такса копие от искания
документ
7 4 2 2,50 3,75 5,00
 25 Заверка и вписване в регистър
"Търговски обекти" на
заявление за работно
време на стационарен търговски
обект за хранителни
стоки
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 3
1. Заявление по образец - в 2 екземпляра
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията
3. Удостоверение за регистрация в Българска агенция по безопасност на храните
заверено заявление за работно време 7 или
30 дни
         
 26 Заверка и вписване в регистър
"Търговски обекти" на
заявление за работно
време на стационарен търговски
обект с обществено
предназначение
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 3
1. Заявление по образец - 2 екземпляра
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията
3. Регистрационен номер от Столична регионална здравна инспекция
заверено заявление за работно време 7 или
30 дни
         
 27 Заверка и вписване в регистър
"Търговски обекти" на
заявление за работно
време на стационарен търговски
обект за промишлени
стоки
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 3
1. Заявление по образец - 2 екз., разпечатани двустранно
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията
заверено заявление за работно време 7 или
30 дни
         
 28 Заверка и вписване в регистър
"Търговски обекти" на
заявление за работно
време на стационарен търговски
обект, намиращ се на отстояние до
30 м от жилищни сгради и с работно време извън
законоустановеното в урбанизирани територии - от 06.00 ч. до 23.00 ч..
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 3
1. Заявление по образец - 2 екз., разпечатани двустранно
2. Актуално удостоверение оот Агенцията по вписванията
3. Удостоверение за регистрация в Българска агенция по безопасност на храните
4. Протокол от РИОКОЗ или лицензирана лаборатория за съответствие с
допустимите нива на шум в и около обекта
заверено заявление за работно време 7 или
30 дни
         
 29 Заверка и вписване в регистър
"Търговски обекти" на
заявление за работно
време на стационарен търговски
обект, намиращ се в сграда в режим на етажна собственост и работно време извън
законоустановеното в
сгради в режим на
етажна собственост - от 07.00 ч. до 22.00 ч.
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 3
1. Заявление по образец - 2 екз., разпечатани двустранно
2. Актуално удостоверение оот Агенцията по вписванията
3. Удостоверение за регистрация в Българска агенция по безопасност на храните
4. Протокол от РИОКОЗ или лицензирана лаборатория за съответствие с
допустимите нива на шум в и около обекта
5. Съгласие на 50% плюс 1 от собствениците, вкл. съгласие на всички
непосредствени съседи
заверено заявление за работно време 7 или
30 дни
         
30
Издаване на разрешение
за ползване на място за
разполагане на подвижни
съоръжения пред
стационарен търговски
обект върху терен
общинска собственост
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 3
1. Заявление по образец - подава се до 15-то число на месеца
2. Индивиуална схема, съгласувана с Дирекция "Транспорт" на СО и одобрена
от главен архитект на района
3. Други документи, на които лицето се позовава
разрешение 15     1.За ден: 1.50 лв. на кв.м.
2.За месец: 38.00 лв. на
кв. м.
   
31
Издаване на разрешение за
ползване на място
за извършване на
търговия на открито
върху терен общинска
собственост
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 3
1. Заявление по образец - подава се до 15-то число на месеца
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския ретистър - важи за юридически лица
3. Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверен от компетентен
орган за съответната година - важи за земеделски производители
4. Регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година -
важи за земеделски производители
5. Други документи на които лицето се позовава
разрешение 15     1. За ден: 1.50 лв. на
кв.м.
2. За месец: 38.00 лв. на
кв.м.
   
 32 Издаване на резрешение
за ползване на място
за извършване на
търговия на открито
върху терен общинска
собственост -
разносна търговия на
открито за вестници
и списания
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 3
1. Заявление по образец - до 15-то число на месеца
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към
Агенция по вписванията
3. Други документи, на които лицето се позовава
разрешение 15     1. За ден: 1.50 лв. на
кв.м.
2. За месец: 38.00 лв. на
кв.м.
пропорцио-
нално на
ползваната
площ
   
 33 Вписване в регистър на
заявление за работно
време на търговски обект
на открито в имот - частна
собственост
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 3
1. Заявление по образец - в 2 екз.
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския ретистър - важи за юридически лица
3. Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверен от компетентен
орган за съответната година - важи за земеделски производители
4. Регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година -
важи за земеделски производители
5. Други документи на които лицето се позовава
заверено заявление за работно време 7 или
30 дни
         
 34 Издаване на заверено копие
на документ от архива
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 9
1. Заявление - свободен текст заверено
копие
7     10,00    
 35 Издаване на разрешение
за ползване на място за
разполагане на маси и
столове за консумация на
открито върху терен
общинска собственост
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 3
1. Заявление по образец - подава се до 15-то число на месеца
2. Индивиуална схема, съгласувана с Дирекция "Транспорт" на СО и отдел "Пътна
полиция при СДП, одобрена от главен архитект на района
разрешение 15     1. За ден: 0.765 лв. на
кв.м.
2.За месец: 19.38 лв. на
кв.м.
   
 36 Издаване на разрешение
за ползване на място за
разполагане на подиуми
върху терен общинска
собственост
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 3
1. Заявление по образец - подава се до 15-то число на месеца
2. Индивиуална схема, съгласувана с Дирекция "Транспорт" на СО и отдел "Пътна
полиция при СДП, одобрена от главен архитект на района
разрешение 15     5.00 лв.
на кв.м.
на ден
   
37
Издаване на разрешение
за ползване на терен
върху който са организирани
панаири, събори и
празници
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 3
1. Заявление по образец
2. Разрешение за поставяне, издадено от главен архитект на СО
разрешение       1. За ден: 3.80 лв. на
кв.м.
2.Намаление
за инвалиди - 50 %
   
38
Издаване на разрешение
за ползване на терен
върху който са организирани
панорами, стрелбища,
моторни люлки и др.
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 3
1. Заявление по образец
2. Разрешение за поставяне, издадено от главен архитект на СО
разрешение       1.40 лв.на
кв.м. на
ден
   
 39 Издаване на разрешение
за кампанийна реклама
УОСЖФ, РКТД ул. А. Далчев 12
ет. 1 ст. 3
1. Заявление свободен текст
2. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по
вписванията
заповед       20.00 лв.
на кв.м.
на ден
   
                       
                       
  13.12..2013 г.                    

Регистрация и контрол на търговската дейност

Наименование на услугата

Необходими документи
за издаването й

Срок за предоставяне
на услугата

Цена
на услугата

Заявления, декларация и др.

1

Заверка на заявление за работно време на стационарен търговски обект . Вписване в регистър.

1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията или актуално състояние издадено от търговския регистър.
2. Удостоверение за регистрация, съгласно чл.12, ал.7 от Закона за храните за обектите за търговия с хранителни стоки и заведения за хранене и развлечения.
3.Удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство- за обекти, в които се упражняват занаяти от юридически лица.
4. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ, удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство- за обекти, в които се упражняват занаяти от физически лица .
5. Протокол от лабораторията на БАБХ или лицензирана лаборатория за съответствие допустимите нива на шум в и около обекта:
- за обекти работещи след 23ч.;
- за обекти , работещи след 22ч., които с дейността си предизвикват шум и се намират на отстояние до 30 метра от жилищни сгради.
6. За обект, разположен в сграда с режим на етажна собственост се изисква и съгласие на 50%+ 1 от собствениците, включително съгласието на всички непосредствени съседи.                                                             7. Разрешение за ползване на строеж или удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж; разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение .

30-дневен при усл.на чл.5,ал.1 от НРУИТДТСО
7-дневен при усл.на чл.5, ал.3 от НРУИТДТСО

няма

Заявление за работно време на стационарен търговски обект 

 

2

Заверка на Заявление за работно време за търговия на открито в имот частна собственост. Вписване в регистър.

1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията или актуално състояние издадено от търговския регистър.
2. Разрешение за поставяне на подвижно съоръжение.
6. Когато заявителят е земеделски производител се прилагат копия от :
-Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година -Регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година.

30-дневен за случаите по чл.31, ал.4, а за случаите.по чл.31, ал.5 и 6- в
7-дневен от НРУИТДТСО

няма

Заявление за работно време за търговия на открито в имот частна собственост 

 

3

 Издаване на Разрешение за ползване на място за разполaгане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен, общинска собстненост. Вписване в регистър.

1. Индивидуална схема, указваща заеманата площ, пространственото разположение, отстоянията от сгради и от регулационни имотни граници, съгласувана с дирекциа „Транспорт” на СО и с отдел „Пътна полиция” при СДП, одобрена от главния архитект на района.
2.Заявление за работно време на стационарен търговски обект / Уведомление,Търговска регистрация/

До1-во число на месеца, за който е разрешителното.

38 лв./кв.м- на месец ;

 19.38 лв./кв.м. за маси и столове на месец

0,77 лв/кв.м. за маси и столове на ден

Заявление за издаване на разрешение за ползване на място за разполaгане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен, общинска собственост 

 

4

 Издаване на Разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен, общинска собственост. Вписване в регистър.

1.Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията или актуално състояние издадено от търговския регистър.
2. Когато заявителят е земеделски производител се прилагат копия от : -Анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година -Регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година.

До1-во число на месеца, за който е разрешителното.

38 лв./кв.м- на месец;

1.50 лв./кв.м. на ден

3.80 лв./кв.м. за кампании на ден

 

 

 

Заявление за издаване на Разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен, общинска собственост