Административни услуги

Отдел "Правно нормативно, административно-информационно обслужване и човешки ресурси"

Наименование на услугата

Необходими документи
за издаването й

Срок за предоставяне
на услугата

Цена
на услугата

Заявления, декларация и др.

1.

П

Н

 

Признаване или отказ на чуждестранни решения и други актове по чл.118 от КМЧП.

-писмена молба (свободен текст)

- препис от съдебното решение или съответния акт, заверен по надлеж-ния ред от чуждестранния орган, който го е издал;

- удостоверение, че решението е влязло в сила от съответния съд;

- декларация с нотариална заверка на подписа на лицето по чл.117, т.3 и 4 от КМЧП;

- заверен от МВнР превод на чуждестранните документи;

- вносна бележка за платена такса

Няма изрична разпоред-ба. Прилагат се срокове-те по чл.57 от АПК

 

 

 

Декларация по чл. 117, т. 3 и т. 4 от КМЧП, но посочените необходими документи са задължителни.

2.

П

Н

 

Издаване на писмо съгласие за заличаване на ипотека.

- Писмена молба (свободен текст)

- копие на договора за покупко-продажба и/или ипотека;

- удостоверение от банка, от което да е видно, че заема по ипотеката е изплатен изцяло;

- копие на вносна бележка за платена такса;

Няма изрична разпоред-ба. Важат общите изисквания по чл.11 от НОАМТЦУПСО.

30,00 лв.

Съгласно т.2, Приложение № 10, на НОАМТЦУПСО. При бърза или експресна по-ръчка, цената се завишава, съгласно изискванията на чл.11, ал.4 и ал.5 от наредбата.

Няма образец на заявлението, но посочените необходими документи са задължителни

3.

П

Н

 

Служебни бележки и удостоверения.

- Писмена молба (свободен текст);

- други документи, в зависимост от искането;

чл.11 от НОАМТЦУПСО, освен ако в друг н.а. не е предвиден друг срок.

30,00 лв.

Съгласно т.3, Приложение № 10, на НОАМТЦУПСО, когато удостоверение е свързано с недвижим имот таксата се събира по т.2, Приложение № 11, на НОАМТЦУПСО в размер на 15,00 лв.

Няма образец на заявлението за стартиране на процедурата

4.

П

Н

 

Учредяване на настойничество и попечителство

- молба от настойника/попечителя

- заверено копие от влязло в сила съдебно решение;

- копие от акт за смърт на родителя/ите;

- удостоверение за раждане;

- декларация по чл.158 от СК от настойника/попечителя

Прилагат се сроковете по чл.57 от АПК

Производството е безплатно.

Молба за настойничество/попечителство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

П

Н

 

Предоставяне на достъп до информация по реда на ЗДОИ

- заявление за достъп до исканата обществена информация;

Съгласно чл.28, ал.1 от ЗДОИ, заявленията се разглеждат и се изготвя решение в 14-дневен срок.

Съобразно ценоразписа за получаване на информация по ЗДОИ.

Няма образец, но заявлението задължително съдържа реквизитите по чл.25, ал.1 от ЗДОИ

6.

П

Н

 

Други административни услуги, предоставяни от отдел „Правен”, съгл. т.32 и 33 от НОАМТЦУПСО

Преценяват се в зависимост от случая

 

Когато искането е за изгот-вяне на писмени справки на частни лица, фирми, адвока-ти по преписки, както и справки за съдебни дела, образувани по жалби срещу актове на Гл.архитект на София, цената е определена в размер  на 20,00 лв. За писмени консултации, извън правомощията на гл.архи-тект идейността на ДАГ – 30,00 лв.

 

7.

А

И

О

Удостоверение за наследници

- молба-декларация от наследник (упълномощено лице от наследник чрез изрично, нотариално заверено пълномощно), съдебно удостоверние

- препис-извлечение от акт за смърт

7 дни – обикновена

3 дни – бърза

24 часа – експресна

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

Искане за издаване на удостоверение за наследници

Искане за издаване на удостоверение за наследници на лице без ЕГН се приема в района по постоянен адрес на починалото лице, след това искането служебно се изпраща в района, където лицето е вписано в регистъра на населението и където следва да бъде издадено удостоверението. Съответно отново по служебен път документа се връща в районната администрация, където заявена административна услуга, и се предава на заявителя.

8.

А

И

О

Удостоверение за идентичност на имена

- лична карта;

- акт за раждане;

- акт за сключен брак;

- съдебно решение;

- други удостоверяващи документи

7 дни – обикновена

3 дни – бърза

24 часа – експресна

3,50 лв.

5,00 лв.

7,00 лв.

Искане по образец

9.

А

И

О

Удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт

- съдебно разпореждане

7 дни – обикновена

3 дни – бърза

24 часа – експресна

3,50 лв.

5,00 лв.

7,00 лв.

не

10.

А

И

О

Издаване на дубликат от удостоверение за раждане

- лична карта;

- изрично пълномощно (нот.заверено);

- съдебно решение;

7 дни – обикновена

3 дни – бърза

24 часа – експресна

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

Многоезично извлечениеот акт за раждане

 

 

искане по образец

 

11.

А

И

О

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт

- лична карта на наследник;

- изрично упълномощен представител на наследник (нот.заверено);

- съдебно решение;

7 дни – обикновена

3 дни – бърза

24 часа – експресна

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

Многоезично извлечениеот акт за раждане

 

 

 


искане по образец

12.

А

И

О

Удостоверение за семейно положение

- лична карта;

- изрично пълномощно (нот.заверено);

- съдебно удостоверение;

- удостоверение за сключен граждански брак;

- съдебно решение за развод

7 дни – обикновена

3 дни – бърза

24 часа – експресна

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

Искане по образец

13.

А

И

О

Удостоверение за родствени връзки

- лична карта;

- изрично пълномощно (нот.заверено);

- съдебно удостоверение;

7 дни – обикновена

3 дни – бърза

24 часа – експресна

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

Искане по образец

14.

А

И

О

Удостоверение за семейно положение за сключване на брак с чужденец в чужбина

- лична карта;

- изрично пълномощно (нот.заверено);

- документ за самоличност на бъдещия съпруг/а

7 дни – обикновена

3 дни – бърза

24 часа – експресна

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

Заявление

15.

А

И

О

Удостоверение за семейно положение за сключване на брак с чужденец в РБ

- лична карта;

- изрично пълномощно (нот.заверено);

- документ за самоличност на бъдещия съпруг/а

7 дни – обикновена

3 дни – бърза

24 часа – експресна

5,00 лв.

7,50 лв.

10,00 лв.

Искане по образец

16.

А

И

О

Удостоверение за вписване в картотечния регистър на населението

- лична карта;

- изрично пълномощно (нот.заверено);

В рамките на един работен ден

3,50 лв

Да – на регистратурата

17.

А

И

О

Издаване на удостоверение за постоянен адрес (при вече регистриран ПА)

- лична карта;

- изрично пълномощно (нот.заверено);

В рамките на един работен ден

2,50 лв

Искане по образец

 Декларация на основание чл.92,ал.3 от Закона за гражданската регистрация

18.

А

И

О

Издаване на удостоверение за настоящ адрес (при вече регистриран НА)

- лична карта;

- изрично пълномощно (нот.заверено);

В рамките на един работен ден

2,50 лв

Искане по образец

Декларация на основание чл.92,ал.3 от Закона за гражданската регистрация

19.

А

И

О

Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес

- лична карта;

- изрично пълномощно (нот.заверено);

- документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди;

- писмено съгласие на собственика (декларация), нот.заверена, ако подписа не е положен пред длъжностното лице;

- удостоверение за раждане;

- удостоверение за сключен граждански брак;

- решение за развод;

В рамките на един работен ден

2,50 лв

 

Искане по образец

Декларация на основание чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация

20.

А

И

О

Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес

- лична карта;

- изрично пълномощно (нот.заверено);

- документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди;

- писмено съгласие на собственика (декларация), нот.заверена, ако подписа не е положен пред длъжностното лице;

В рамките на един работен ден

2,50 лв

Искане по образец

Декларация на основание чл.92,ал.3 от Закона за гражданската регистрация

 

21.

А

И

О

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

- лична карта;

- изрично пълномощно (нот.заверено);

В рамките на един работен ден

5,00 лв

Заявление

22.

А

И

О

Приемане и комплектоване на молба за установяване на наличието на българско гражданство

- молба по образец;

- два броя снимки;

- удостоверение за раждане;

- изрично пълномощно (нот.заверено);

- вносна бележка за платена д.т.

30 дни

10,00 лв.

Да – на регистратурата

23.

А

И

О

Изискване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ „ГРАО”

- лична карта;

- изрично пълномощно (нот.заверено);

- удостоверение за раждане

7 дни

 

не

24.

А

И

О

Присвояване на ЕГН на български гражданин, на лице с придобито българско гражданство, с разрешено постоянно пребиваване, със статут на бежанец

- Указ за придобиване на БГ;

- уведомително писмо от служба „Миграция” за разр.постоянно пребиваване;

- удостоверение от Агенцията за бежанците за предоставен статут;

- други удостоверителни документи;

7 дни

 

не

25.

А

И

О

Припознаване на дете

- нотариално заверена декларация от припознаващия;

- декларация за съгласие с направеното припознаване от другия родител;

7 дни

 

не

26.

А

И

О

Промяна в актове за гражданско състояние, извършена по съдебен или административен ред.

- лична карта;

- съдебно решение;

- удостоверителни документи.

7 дни

 

не

27.

 

 

 

 

 

28.