Административни услуги

Отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"

 Благоустройство и екология

Наименование на услугата

Необходими документи
за издаването й

Срок за предоставяне
на услугата

Цена
на услугата

Заявления, декларация и др.

1

За съгласуване или становище по ПУП

1.Заявление, молба

2.  Експертно становище от
Ландшафтен архитект за растителността
на терена

3. Геодезически заснета съществуващата растителност (за строителство - съгласуван проект по озеленяване).

30 дни

за Столична община -
безплатно
за физически лица - 50 лв.
за юридически лица - 80 лв.

Свободен

текст

2

За съгласуване или становище

по мотивирано предложение

1.Заявление, молба

2. Мотивирано педложение

30 дни

за Столична община -
безплатно
за физически лица - 20 лв.
за юридически лица - 30 лв.

Свободен

текст

3

За съгласуване или становище

на инвестиционни проекти

по част "Паркоустройство и благоустройство"

1.Заявление, молба

2. Паркоустройствен и благоустройствен
 проект заверени от Д -я ЗС

30 дни

за Столична община -
безплатно
за физически лица - 20 лв.
за юридически лица - 30 лв.

Свободен

текст

4

Оценка на дървесна и храстова
растителност

1. Молба свободен текст или образец
2. Документ за собственост на терена.
3. Писменото съгласие на всички собственици.

30 дни

до 5 бр.дървета - 30 лв.
до10 бр.дървета - 50 лв.
над 10 бр.дълвета - 100 лв.

да

5

Издаване разрешение за кастрене и премахване на растителност в частни имоти, и
при ново строителство

1. Молба свободен текст или образец
2. Документ за собственост на терена.
3. Писменото съгласие на всички собственици.
4. Геодезически заснета съществуваща растителност /за строителството  съгласуван проект по озеленяване/

30 дни

30 лв.

да

6

Измерване, кубиране и маркиране маркиране с общинска  марка  на

дървесина добита  извън  горския

фонд № -08

1. Разрешение за сеч на растителност

10 дни

5 лв. /куб. м., но не по-малко от 10 лв.

Свободен

текст

7

Издаване на транспортен билет за транспортиране на придобитата дървесина

1. Разрешение за сеч на растителност.
2. Предварително маркирана и измерена

дървесина
3. Лични данни на превозвача.
4. Направление на товара.
5. Номер  и вид на транспортното средство.

10 дни

4 лв. / брой, но не по-малко от 10 лв.

Свободен

текст

8

Регистрация на пчелни

 семейства

1. Молба свободен текст
2. Данни  на собственика  име, адрес
3. Регистрационен № на пчелина
4. Адрес на пчелина
5. брой на отглежданите пчелни

семейства
6. брой новозакупени семейства
7. брой продадени пчелни семейства
8. Брой новосъздадени пчелни семейства
9. Брой зазимени пчелни семейства

30 дни

безплатно

Свободен

текст

Контрол по строителството

Наименование на услугата

Необходими документи
за издаването й

Срок за предоставяне
на услугата

Цена
на услугата

Заявления, декларация и др.

 

 

 

1.

 

Откриване на стр. площадка и определяне на стр. линия и ниво на строежите и съставяне на Протокол обр.2 и 2а (чл.159 от ЗУТ)

1. Документ за собственост

2. Влязло в сила разрешение за строеж

3. Разрешение за извозване на земни маси; стр. отпадъци и др.

4. Договор за стр. надзор и лиценз

5. Удостоверение от камарата на строителите в РБ на строителя

 

Обикновена - 7 дни

Бърза - 3 дни

Експресна - 1 ден

 

10.00 лв.

15.00 лв.

20.00 лв.

 

Заявление

свободен текст

 

2.

Издаване на удостоверение за груб строеж (чл.181, ал.2 от ЗУТ)

1. Документ за собственост

2. Влязло в сила разрешение за строеж

3. Заверен Акт обр.14

4. Акт обр.2 с нанесени коти

 

30 дни

 

750.00 лв.

 

Заявление

свободен текст

 

3.

Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строежите

1. Документ за собственост

2. Влязла в сила разрешение за строеж

 

30 дни

 

30.00 лв.

Заявление

свободен текст

 

4.

Издаване на Констативен протокол за възникнали аварийни ситуации, касаещи ремонти в частни имоти

 

1. Документ за собственост

 

30 дни

 

40.00 лв.

 

Заявление

свободен текст

 

 

5.

Изготвяне на становище, служебна бележка или друг документ по искане на физически или юридически лица

 

 

1. Документ за собственост

 

 

30 дни

 

30 лв.

 

Заявление

свободен текст

 

 

6.

Издаване на Разрешение за ползване на общински площи за строителни обекти 

(чл.157, ал.5 от ЗУТ)

1. Влязло в сила разрешение за строеж

2. План за безопасност и здраве

3. Окомерна скица

 

Съгласно искането на заявителя

 

ІІ-ра зона

1.20лв. за

кв.м./ден

 

Заявление

свободен текст