„Избор на изпълнител за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, външна топлоизолация по ограждащи стени блок „А“ в Детска градина № 165 „Латинка“, сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Чарлз Дарвин“ № 19, район „Изгрев“, Стол