Съобщение 16.02.2018г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ¾ РАЙОН “ИЗГРЕВ”

 

СЪОБЩЕНИЕ

По реда на чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията и на основание Заповед №РИВ18-РД09-32/16.02.2018г. на кмета на Район „Изгрев” за провеждане на  обществено обсъждане на  Проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване в обхват на УПИ VІ-817, кв.65, м.„ИЗТОК-ИЗТОК-2 част”, техническата служба на районната администрация съобщава на гражданите и заинтересованите лица, че екипът, разработил проекта ще го представи

от 17.00 часа на 28.02.2018г. в общинската зала на ІІ етаж

на ул. “Антон Павлович Чехов” №16а

Копие от проекта и заповедта на кмета са изложени за гражданите на таблото за обявления на І етаж, пред стая №12 в сградата на районната администрация на ул. “Атанас Далчев” №12. Съобщението за общественото обсъждане може да се види и на  интернет-страницата на Столична община (http://www.sofia.bg/), на интернет-страницата на НАГ-СО (https://www.sofia-agk.com/), както и на интернет-страницата на район „Изгрев” (http://www.so-izgrev.bg).

Обяснителна бележка 

Заповед 

ПУП