Нормативна база

Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС) - 

Наредба №6 от 18.09.2009г.за определяне на прилежаща - 
площ към сгради в режим на етажна собственост 

Наредба от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на  сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост -