Профил на района

ПРОФИЛ НА РАЙОН „ИЗГРЕВ”


1.ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
 

1.1.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ НА РАЙОНА


Район  „Изгрев” се намира в югоизточната част на гр. София. Границите на района са бул. "Цариградско шосе" -  на североизток,  бул. "Д-р Г.  М.  Димитров"  на югоизток,бул. "Симеоновско   шосе" на югозапад и бул. "Пейо Яворов" на северозапад. Районът граничи съответно с районите "Слатина", "Студентски", "Лозенец" и "Средец".
Общата площ на района обхваща 4,8  км²  /4 780  дка/,  която включва:  кв. "Изток", кв. "Изгрев"  и ж.к. "Дианабад".  Районът представлява    около 3 %  от територията на Столицата. Зелената система заема значителна площ /42%/  от общата,  поради наличие на лесопарк от 170 ха и вътрешноквартални  пространства – 36,46 ха. Релефът на район "Изгрев" е равнинен. В района няма наличие на минерални извори. В неговите граници попадат части от  „Ловния парк” и „Борисовата градина”.

1.2.КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА


Район  "Изгрев"  попада в обхвата на умерено континенталната климатична област в България. Средната годишна температура на въздуха е +10 °С.  Преобладаващите ветрова са западни и северозападни. Най студен е месец януари /-1,3 градуса/, а най-топъл – месец юли/+20 градуса/. Абсолютната влажност на въздуха е най-голяма през лятото  /м.юли-15,2 mb /, а най-малката през зимата /м.януари – 4,7 mb  /.  Количеството на валежите е около 600mm.

1.3.ВОДИ


В речната  мрежа  на  район  "Изгрев" влизат  реките  Новачица  , Драгалевска и река Аджибарица .

 

2.ЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Населението на район „Изгрев” по данни от преброяването през 2011г. е с обща численост
30 896 жители като от тях 14 343 души или 47% са мъже, а 16 553 души или 53% са жени. Населението в трудоспособна възраст е 18 934 или 61,3%, населението в над трудоспособна възраст е 8 139 души или 26,3 %, населението в под трудоспособна възраст е 3 823 души или 12,4 %.

Според данните от Преброяване 2011, жителите в района са се увеличили в сравнение с преброяването през 2001г. със  2 257  души или 8 %.
Според данните от преброяванията през годините (1985, 1992, 2001, 2011), с по-голяма численост в района са жените – средно 53% за сметка на мъжете – средно 47%.

 

3.СТОПАНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА


3.1.ДЪРЖАВНИ И МЕЖДУНАРОДНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УЧРЕЖДЕНИЯ


Държавни учреждения :

• Териториална администрация – кметство (кмет – инж. Цветомир Жеков ) - ул. „Атанас Далчев” № 12,
факс: 02/871 01 59, тел.: 02/ 970 10 32 ; http:// Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

• Национална следствена служба  ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 42, факс: 02/ 70 53 22, тел.: 02/ 982 66 66; 

• Полицейски участък Изгрев – ж.к. Изгрев , бул.”Самоков” № 80, блок 306, тел.: 02/9827 76 86;

• Държавна агенция за метрология и технически надзор  бул. „Г.М.Димитров" №52 А, тел/факс: 02/980 63 17, http://www.damtn.government.bg/

• Патентно ведомство на Република България  бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52 Б, факс: 02/870 83 25, тел.: 02/ 9701 316, http://www1.bpo.bg/

• Централната лаборатория по обща екология  ул. "Юрий Гагарин" № 2 , факс: 02/870 54 98, тел.: 02/ 873 61 37, http://www.ecolab.bas.bg

• Национален център за информация  и документация /НАЦИД /  бул. „Д-р. Г.М.Димитров” № 52 A, факс: 02/ 971 31 20, тел.: 02/ 817 38 63, http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php

• КАТ  ул. „Лъчезар Станчев " № 4, тел.: 02/ 982 30 30, http://www.kat.mvr.bg/

• Регионална дирекция за социално подпомагане „Изток” – ж.к. Изток, ул. "172" №11, тел.: 02/ 870 02 38; 870 20 48;  http:// Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

• Държавна комисия по стоковите борси и тържищата  ул.„Лъчезар Станчев” №13, факс: 02/873 54 18, тел.: 02/ 970 60 37, http://dksbt.bg

 

Международни учреждения:

• Посолство на Азербайджанската Република – ж.к. Изток, ул. „Чарлз Дарвин” № 6, тел.: 02/817 00 70, факс: 02/817 00 77;

• Посолство на Аржентина – бул. „Драган Цанков” № 36, „Интерпред”, бл.”Б”, ет. 8, тел.: 02/971 25 39, факс: 02/969 30 28;

• Посолство на Виетнам – ж.к . Изгрев,  ул. „Жетварка” № 1, тел.: 02/963 26 09, факс: 02/963 36 58;

• Посолство на Германия – ж.к. Изгрев, ул. „Фр. Ж. Кюри” № 25, тел.: 02/918 380, факс: 02/963 16 58;

• Посолство на Република Ирак – ж.к. Изток, ул. „Антон Чехов”  № 21-23, тел.: 02 /973 33 48,  факс: 02/ 971 11 97;

• Посолство на Република Куба – ж.к.  Изток, ул. „К.Щъркелов” № 1, тел.: 02/872 09 96, факс: 02/872 04 60;

• Посолство на Република Корея – бул. „Драган Цанков” № 36, ет. 7, тел.: 02/971 21 81, факс: 02/ 971 33 88;

• Посолство на Ливанската Република – ж.к. Изгрев, ул. „Фредерик Жолио-Кюри” бл. 155, ап. 13, тел.: 02/971 27 23, факс: 02/971 34 97;

• Посолство на Република Македония – ж.к . Изгрев, ул. „Фредерик Жолио-Кюри” № 17, бл.2 ап.1/5, тел.: 02/870 50 98, факс: 02/971 28 32;

• Посолство на Монголия – ж.к . Изгрев, ул. „Фредерик Жолио-Кюри” № 52 , тел.: 02/865 90 12, факс: 02/963 07 45;

• Посолство на Ислямската Република Пакистан – ж.к. Изгрев, бул. „Драган Цанков” № 36, тел.: 02/ 971 96 19, факс: 02/971 01 94;

• Посолство на Руската Федерация – ж.к. Изгрев, бул. „Драган Цанков” № 28, тел.: 02/963 09 12, факс: 02/963 41 03; 

• Посолство на Република Судан – ж.к . Изгрев, ул. „Фредерик Жолио-Кюри” № 19, блок 156/1, ет. 2, ап. 2, тел.: 02/971 29 91, факс: 02/971 70 38; 

• Посолство на Япония – ж.к . Изгрев, ул. „Люлякова градина” №14 , тел.: 02/971 27 08, факс: 02/971 10 95.

 

3.2.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


Жителите на района ползват услугите на следните здравни заведения:
 
•    15 ДКЦ - ул. „Никола Габровски " № 20, тел.: 02/ 868 80 82;

•    Многопрофилна болница  за активно лечение по неврология и психиатрия "Св. Наум"- ул. “Любен Русев” № 1, тел.: 02/970 21 00,  http://www.svnaum.com


Основана през 1938 г. MБАЛНП „Св. Наум” е една от най-старите болници в областта на неврологията и психиатрията. Благодарение на непрекъснатият стремеж към усъвършенстване сега тя е модерен център за профилактика, лечение и рехабилитация на широк кръг от неврологични и психиатрични заболявания. Големият професионален опит на  специалистите, новите научни постижения и най-модерното оборудване гарантират високото качество на медицинско обслужване. В Центъра болните могат да получат компетентна помощ по всички психически и неврологични заболявания. В него работят висококвалифицирани специалисти: невролози, детски невролози, психиатри, психолози, неврофизиолози, интернисти, физиотерапевти, като голям процент от специалистите са хабилитирани лица. Освен прегледи и консултации, в Центъра се извършват и:  електромиографии, електроенцефалографии ,треморография ,доплерова сонография ,компютърна томография и рентгенография ,електрокардиография ,абдоминална ехография ,към Центъра работи и отделение “Физиотерапия и рехабилитация”, включващо: физикална терапия и рехабилитация.Център “Св. Наум” ЕООД приема пациенти с направление от НЗОК, както и платени пациенти.

•    Национален аптечен център- бул. „Г. М. Димитров” № 1,  http://comleague.com/bg