Съобщение 15.06.2020 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “ИЗГРЕВ”

СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.129, АЛ.2 ОТ ЗУТ, РАЙОН “ИЗГРЕВ”СО СЪОБЩАВА, ЧЕ Е ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД №РИВ20-РА50-1/15.06.2020Г. НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА РАЙОН „ИЗГРЕВ” СО, С КОЯТО СЕ ОДОБРЯВА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИЯ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ /ИПР/ В СЛЕДНИЯ ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ:

Урегулиран поземлен имот без номер, част от кв. 53а (Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.801.2329 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР)), урегулиран между УПИ II1434,1448, кв. 53а по плана на гр. София, м. „Изток-Изток част I и част II”, одобрен със Заповед №РД-50-09-114/13.04.1989г. и контактна улица с О.Т.119-О.Т.127-О.Т.127А по плана на гр. София, м. "Изток-Изток част I и част II", одобрен с Решение №241 по Протокол 38/16.04.2009г. на СОС

ЗАПОВЕДТА СЕ НАМИРА В ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА УЛ. „АТАНАС ДАЛЧЕВ”№ 12, СТАЯ 14 (ТЕЛ.: 02/970 10 42), КАКТО И НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА РАЙОН „ИЗГРЕВ” СО (HTTP://WWW.SO-IZGREV.BG). В СРОК ОТ 14 (ЧЕТИРИНАДЕСЕТ) ДНИ ОТ СЪОБЩЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕГЛЕДА И ДА СЕ ПОДАДАТ ПИСМЕНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ ТАКА ИЗДАДЕНАТА ЗАПОВЕД ЧРЕЗ РАЙОН "ИЗГРЕВ" СО ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.

Заповед