С лице към хората

Д Е К Л А Р А Ц И Я

НА РЪКОВОДСТВОТО НА СО - РАЙОН „ИЗГРЕВ”

ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО

 

Ръководството на СО - РАЙОН „ИЗГРЕВ” приема политика за поддържане и непрекъснато подобрение на системата  за управление на качеството, съответстваща на международния стандарт ISO 9001:2008, като средство за утвърждаване на доброто име и репутацията на районната администрация и за създаване на възможности за непрекъснатото й  подобряване.

Основна цел на политиката по качеството е осигуряване на съответствието на предоставяните от районната администрация  административни услуги с нарастващите изисквания и повишаване доверието на държавните органи, гражданите и юридическите лица на територията на района, както и стремеж към повишаване качеството на живот на населението, спазвайки всички нормативни изисквания.

Усилията ни са насочени към ефективно и ефикасно управление на всички идентифицирани процеси, оказващи влияние върху качеството, както и на обучението и квалификацията на персонала като предпоставки за постигане на значителна удовлетвореност от страна на потребителите на предлаганите от нас административни услуги.

Нашето непоколебимо желание да завоюваме доверието на всички заинтересовани страни се гради на една ясна политика и планирана стратегия, чиято цел е повишаване качеството на обслужване като абсолютен приоритет за район „Изгрев”.

Системата за управление на район „Изгрев” е описана в Наръчника по качеството, процедурите към него и е адекватна на изискванията на международния стандарт  ISO 9001:2008.

Основната политика по качеството, Наръчникът и всички документирани процедури и регламенти са задължителни за изпълнение от целия персонал, работещ в район „Изгрев”.

В качеството си на КМЕТ на район „Изгрев” поемам ангажимента и личната отговорност да осигурявам всички необходими ресурси за изпълнението на поставените цели и очертаната политика.

                                                      Кмет на район „ИЗГРЕВ”