Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Дианабад", блок 32, вход В и вход Г“

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Дианабад", блок 32, вход В и вход Г“

 

Решение публикувано на 06.11.2019 г. 18:02 ч.

Покана № 1 публикувано на 06.11.2019 г. 18:03 ч.

Покана № 2 публикувано на 06.11.2019 г. 18:05 ч.

Приложения към Покана публикувано на 06.11.2019 г. 18:06 ч.

Технически спецификации публикувано на 06.11.2019 г. 18:08 ч.

Протокол № 1 публикувано на 21.11.2019 г. 15:27 ч.

Доклад от работата на комисия публикувано на 10.12.2019 г. 10:57 ч.

Решение за определяне на изпълнител публикувано на 10.12.2019 г. 10:57 ч.