Уважаеми родители

Към настоящия момент тече процедура по ЗОП (Закон за обществени поръчки) за избор на изпълнител на СМР, строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детска градина №30 „Радецки“.

При определяне датата за стартиране на строително-ремонтните дейности в ДГ № 30, районната администрация ще уведоми своевременно родителите и ще създаде необходимата организация по приемане на пренасочените в други детски градини деца.

При стартиране на строително-ремонтните дейности е създадена организация за пренасочване на децата, заедно с техните учители и помощник-възпитатели по групи от ДГ № 30 „Радецки“ към други детски градини в район „Изгрев“, както следва:

І гр. и ІІ гр. – към ДГ № 34 „Брезичка“, кв. „Дианабад“, ул. „Владимир Трендафилов“ № 1,

ІІІ гр. – към ДГ № 49 „Радост“, кв. „Дианабад“, ул. „Св. Пимен Зографски“ № 5,

ІV гр. – към ДГ № 29 „Слънце“, кв. „Изток“, ул. „Тодор Стоянов“ № 18.

За децата ще бъдат осигурени условия за отглеждане, възпитание и обучение, като ще бъдат настанени в спални и занимални на съответните детски градини.

ДГ № 30 „Радецки“ ще работи с деца, считано от 02.09.2019 г.