Историческа справка

Район “Изгрев» е разположен в югоизточната част на столицата и представлява около 3% от територията й.

До 1987 г. София е разделена на 10 Районни Народни Съвета. Нашият район влиза в границите на Ленински РНС. В началото на 1988 г. има ново териториално деление и райониране на София – град. Обособява се ОбНС “Червена звезда”, който през 1995 г. преминава в район “Изгрев” със Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове. Населението на района наброява приблизително 33 000 жители.

Територията на район “Изгрев” е 490 ха и включва: жилищна зона – 170 ха, зелена система – 210 ха, промишлена зона – 10 ха и обществено обслужване – 100 ха. Наличието на лесопарк допринася за значителната площ на зелената система. В рамките на столицата районът е втори по екологичен показател “ниво на озелененост” – 70 кв.м. на жител. На територията на района се намират три жилищни квартала: ж.к.“Изток” с 16 000 жители, включващ ниско и средно етажно жилищно строителство, сгради, обслужващи дипломатическия корпус и парк с общоградско значение “Борисова градина”; ж.к.“Изгрев” с 3000 жители, включващ ниско и средно етажно жилищно строителство, сгради, обслужващи дипломатическия корпус, Световния търговски център „Интерпред”, “Ловен парк”. Кварталът е известен и като квартал на интелектуалците – писатели, художници, музиканти, журналисти и други творци, които живеят на територията му; ж.к. “Дианабад” с 14 000 жители, включващ ниско и средно етажно жилищно строителство, малки и средни предприятия, Национален спортен комплекс “Диана”, разположен в естествена зелена среда, гара “Пионер” и “Ловен парк”.

Предприятията на територията на района са 17 на брой: 15 малки и средни, и 2 големи. Услугите са представени чрез няколко автосервиза, ключарски и обущарски ателиета, фризьорски и козметични салони, и други. Търговията е добре развита и се осъществява в над 300 търговски обекта.

Образованието и духовното израстване на младите хора е основен приоритет на район “Изгрев”. На територията на района се намират 7 училища с насоченост: бизнес, чужди езици, изкуства, 2 читалища, 8 детски заведения. Три от училищата – 11 ОУ, 105 СОУ и 119 СОУ са общински и районната администрация се грижи изцяло за тяхната поддръжка и развитие. Перспективата за образование се разширява с присъствието на две държавни училища: Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов” и Професионална гимназия по фризьорство и козметика „Княгина Евдокия”. Многообразието и възможностите за образование се допълват с двете частни училища. Малките деца са отглеждани и възпитавани от висококвалифицирани педагози в седем детски заведения и една детска ясла. Двете читалища – „Николай Хайтов-1936” /кв. „Изток”/ и „Добри Чинтулов-1935” /кв. „Дианабад”/ са духовни средища с множество културни изяви, богати библиотеки и целенасочена работа с жителите на квартала.

Обществените сгради и значимите институции придават характерен облик на района. Те са Парк-хотел “Москва”, Световен търговски център “Интерпред”, Национална следствена служба, СДВР – КАТ, ЦИНТИ, Телевизионна кула, Институт по микробиология на БАН, Национален спортен комплекс “Диана”, Многопрофилна болница “Св. Наум”, автогара “Юг”, Бизнес център – „Литекс Тауер”.

Особеност в структурата на района е съсредоточаването на 14 дипломатически посолства и жилищни зони за техните служители.