Новини

ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”

Столична община - район „Изгрев” си партнира по силата на междуинституционално рамково споразумение с Агенцията за социално подпомагане и изпълнява проект „Нови възможности за грижа” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ No2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ от 18.03.2015 г. Общата стойност на Проекта възлиза на 64 966 534,16 лева и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране. Чрез проекта в района се предоставя услугата „Личен асистент” на 34 –ма крайно нуждаещи се лица, сред които и 9 деца, намиращи се в невъзможност да се обслужват и да водят самостоятелен и достоен живот.

Основната цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

С дейностите на проекта се осигурява непрекъснатост на ползване на социалната услуга „личен асистент” и надграждане на услугата, чрез предоставяне и на достъп до здравни услуги.

В рамките на проекта се реализират дейности, свързани с организация и управление, подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат потребители на услугата, кандидатстване, подбор и назначаване на лични асистенти и медицински специалисти, обучения на личните асистенти, предоставяне на социалната услуга „личен асистент“ в продължение на 10 месеца, оказване на психологическа подкрепа и супервизия на назначените лични асистенти и дейности по информиране и публичност на проекта.

 Целевите групи на проекта са:

  • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

  • Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

  • Семейства на деца с увреждания;

  • Самотно живеещи тежко болни лица. 

В резултат от проекта „Нови възможности за грижа" ще се подобри достъпът не само до основни социални, но и до здравни услуги и ще се постигане независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора за едно по-добро качество на живот. Продължителността на проекта „Нови възможности за грижа" е 13 месеца, като дейностите следва да приключат до април 2016 г.